Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
LTRS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
LTRS-R-A 201322.9.2014.122.7800,0408  10.11.2014.31.10.2014.29.10.2014.
LTRS-R-A 201224.7.2013.191.8130,0638  2.9.2013.15.8.2013.13.8.2013.
LTRS-R-A 201126.7.2012.134.8530,0448  3.9.2012.20.8.2012.16.8.2012.
LTRS-R-A 201011.7.2011.414.3010,1377  1.9.2011.15.8.2011.11.8.2011.
LTRS-R-A 200920.7.2010.302.8070,1007  10.9.2010.30.8.2010.26.8.2010.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 3.476.323 3.619.628
Tekuća sredstva 757.514 1.386.444
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 378.809 1.006.000
Aktivna vremenska razgraničenja 11.480 3.373
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.233.837 5.006.072
Pasiva
Kapital 1.444.753 1.896.182
Osnovni kapital 2.275.983 2.275.983
Rezerve
Revalorizacione rezerve 7.000 7.000
Neraspoređeni dobitak 38.543
Rezervisanja 46.261 49.884
Dugoročne obaveze 471.048 693.167
Kratkoročne obaveze 2.271.775 2.366.839
Pasivna vremenska razgraničenja 2.862 8.175
Poslovna pasiva 4.233.837 5.006.072
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 3.727.711 4.518.187
EBITDA -230.280 268.174
Amortizacija 175.255 177.004
EBIT -405.535 91.170
Rashodi kamata 45.894 43.203
Dobitak prije poreza -451.429 47.967
Porezi iz dobitka 0 9.424
Neto dobitak -451.429 38.543
Prosječan broj zaposlenih 98,42 101,58
Prihod po zaposlenom 37.875,54 44.479,10
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.949.838 10.933.308
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.333.562 10.850.002
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -383.724 83.306
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 58 10.519
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 31.976 306.378
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -31.918 -295.859
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 309.600 830.794
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 521.149 543.328
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -211.549 287.466
Ukupni prilivi gotovine 9.259.496 11.774.621
Ukupni odlivi gotovine 9.886.687 11.699.708
Neto priliv (odliv) gotovine -627.191 74.913
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.006.000 931.087
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 378.809 1.006.000

Skraćeni finansijski pokazatelji [LTRS-R-A]

P/S 0,5037
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1983
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -4,1594
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6348
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,2997
Tržišna kapitalizacija 1.877.686
Prinos na aktivu (ROA) -9,77%
Prinos na kapital (ROE) -27,02%
Neto marža -12,11%
EBITDA marža -6,18%
Ukupan prihod 3.967.129