Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KOMF-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 259.513 268.049
Tekuća sredstva 880.238 844.870
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 184.031 138.749
Aktivna vremenska razgraničenja 44.985 59.755
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.139.751 1.112.919
Pasiva
Kapital 584.294 503.194
Osnovni kapital 599.390 599.390
Rezerve
Revalorizacione rezerve 3.536 3.536
Neraspoređeni dobitak 81.100 143.874
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 287.421 348.130
Kratkoročne obaveze 268.036 261.595
Pasivna vremenska razgraničenja 865 1.245
Poslovna pasiva 1.139.751 1.112.919
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 1.133.681 1.078.848
EBITDA 134.133 112.314
Amortizacija 28.768 28.441
EBIT 105.365 83.873
Rashodi kamata 14.877 16.716
Dobitak prije poreza 90.488 67.157
Porezi iz dobitka 9.388 5.737
Neto dobitak 81.100 61.420
Prosječan broj zaposlenih 41,00 40,00
Prihod po zaposlenom 27.650,76 26.971,20
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.313.871 1.181.485
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.202.327 1.131.617
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 111.544 49.868
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 11.527
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -11.527
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 66.262 49.059
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -66.262 -49.059
Ukupni prilivi gotovine 1.313.871 1.181.485
Ukupni odlivi gotovine 1.268.589 1.192.203
Neto priliv (odliv) gotovine 45.282 -10.718
Gotovina na početku obračunskog perioda 138.749 149.467
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 184.031 138.749

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMF-R-A]

P/S 0,0173
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1695
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,2418
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2215
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0336
Tržišna kapitalizacija 19.613
Prinos na aktivu (ROA) 7,20%
Prinos na kapital (ROE) 14,92%
Neto marža 7,15%
EBITDA marža 11,83%
Ukupan prihod 1.147.401