Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 1.312.307 1.446.316
Tekuća sredstva 579.544 808.144
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 20.534 36.008
Kratkoročna razgraničenja 3.320
Bilansna aktiva 1.891.851 2.254.460
Pasiva
Kapital 1.541.166 1.902.007
Osnovni kapital 2.065.058 2.065.058
Rezerve 2.190 2.190
Revalorizacione rezerve 71.527 71.527
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 350.685 352.453
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.891.851 2.254.460
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 1.693.672 1.656.309
EBITDA -179.684 -30.522
Amortizacija 168.194 196.071
EBIT -347.878 -226.593
Rashodi kamata 12.963 7.772
Dobitak prije poreza -360.841 -234.365
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -360.841 -234.365
Prosječan broj zaposlenih 50,00 51,00
Prihod po zaposlenom 33.873,44 32.476,65
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.228.499 1.960.385
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.200.524 1.951.956
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 27.975 8.429
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 19.479
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 34.185 18.869
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -34.185 610
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 9.264 4.221
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -9.264 -4.221
Ukupni prilivi gotovine 2.228.499 1.979.864
Ukupni odlivi gotovine 2.243.973 1.975.046
Neto priliv (odliv) gotovine -15.474 4.818
Gotovina na početku obračunskog perioda 36.008 31.190
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 20.534 36.008

Skraćeni finansijski pokazatelji [KMPD-R-A]

P/S 0,0512
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1747
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,2404
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7463
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0563
Tržišna kapitalizacija 86.732
Prinos na aktivu (ROA) -17,41%
Prinos na kapital (ROE) -20,96%
Neto marža -21,31%
EBITDA marža -10,61%
Ukupan prihod 1.779.057