Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KMBJ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 7.736.486 9.212.165
Tekuća sredstva 1.758.355 1.343.732
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 618.848 357.344
Aktivna vremenska razgraničenja 8.016 6.446
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 9.494.841 10.555.897
Pasiva
Kapital 8.602.216 9.859.751
Osnovni kapital 3.748.014 3.748.014
Rezerve 175.770 167.695
Revalorizacione rezerve 4.223.611 5.619.614
Neraspoređeni dobitak 454.821 324.428
Rezervisanja 38.060 39.448
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 854.565 656.698
Pasivna vremenska razgraničenja 218.641 139.900
Poslovna pasiva 9.494.841 10.555.897
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 4.343.342 4.120.329
EBITDA -968.614 345.241
Amortizacija 295.454 274.410
EBIT -1.264.068 70.831
Rashodi kamata 21 9.034
Dobitak prije poreza -1.264.089 61.797
Porezi iz dobitka -6.554 13.444
Neto dobitak -1.257.535 48.353
Prosječan broj zaposlenih 176,67 166,33
Prihod po zaposlenom 24.584,49 24.772,01
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.824.391 5.891.554
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.838.257 5.909.391
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -13.866 -17.837
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 275.370 65.022
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 275.370 65.022
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 6.099.761 5.956.576
Ukupni odlivi gotovine 5.838.257 5.909.391
Neto priliv (odliv) gotovine 261.504 47.185
Gotovina na početku obračunskog perioda 357.344 310.159
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 618.848 357.344

Skraćeni finansijski pokazatelji [KMBJ-R-A]

P/S 0,8629
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,3355
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,9804
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,2951
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4357
Tržišna kapitalizacija 3.748.014
Prinos na aktivu (ROA) -12,54%
Prinos na kapital (ROE) -13,62%
Neto marža -28,95%
EBITDA marža -22,30%
Ukupan prihod 5.176.907