Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
JFMD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 2.011.502 2.118.527
Tekuća sredstva 112.156 98.587
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 278 277
Aktivna vremenska razgraničenja 2
Gubitak iznad visine kapitala 3.603.775 3.437.574
Poslovna aktiva 5.727.433 5.654.688
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 4.927.184 4.927.184
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 1.595.282 1.605.317
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 4.132.151 4.049.371
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 5.727.433 5.654.688
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -13.519 -292.404
Amortizacija 100.347 148.840
EBIT -113.866 -441.244
Rashodi kamata 62.061 156.935
Dobitak prije poreza -175.927 -598.179
Porezi iz dobitka -9.726 -14.883
Neto dobitak -166.201 -583.296
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 145 22
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 144
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1 22
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 145 22
Ukupni odlivi gotovine 144
Neto priliv (odliv) gotovine 1 22
Gotovina na početku obračunskog perioda 277 255
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 278 277

Skraćeni finansijski pokazatelji [JFMD-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0337
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -7,1150
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 1.182.524
Prinos na aktivu (ROA) -2,92%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 36.509