Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
IZEN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 3.445.197 3.660.523
Tekuća sredstva 2.549.181 2.082.695
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 603.233 646.514
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 5.994.378 5.743.218
Pasiva
Kapital 4.574.026 4.558.740
Osnovni kapital 5.033.450 5.033.450
Rezerve
Revalorizacione rezerve 517.597 517.622
Neraspoređeni dobitak 36.209 285.247
Rezervisanja 7.010 23.032
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.413.342 1.161.446
Pasivna vremenska razgraničenja 27.925 29.694
Poslovna pasiva 5.994.378 5.743.218
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.873.784 1.788.368
EBITDA 284.726 307.493
Amortizacija 250.037 248.304
EBIT 34.689 59.189
Rashodi kamata 1.433 2.207
Dobitak prije poreza 33.256 56.982
Porezi iz dobitka -2.928 1.850
Neto dobitak 36.184 55.132
Prosječan broj zaposlenih 19,00 19,00
Prihod po zaposlenom 98.620,21 94.124,63
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.698.590 1.899.846
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.741.871 1.750.151
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -43.281 149.695
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.698.590 1.899.846
Ukupni odlivi gotovine 1.741.871 1.750.151
Neto priliv (odliv) gotovine -43.281 149.695
Gotovina na početku obračunskog perioda 646.514 496.819
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 603.233 646.514

Skraćeni finansijski pokazatelji [IZEN-R-A]

P/S 0,1343
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0072
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 6,9554
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9087
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0550
Tržišna kapitalizacija 251.673
Prinos na aktivu (ROA) 0,62%
Prinos na kapital (ROE) 0,79%
Neto marža 1,93%
EBITDA marža 15,20%
Ukupan prihod 1.895.346