Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 154.529 154.513
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 154.529 154.513
Pasiva
Kapital 73.003 73.921
Osnovni kapital 4.643.535 4.643.535
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 81.526 80.592
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 154.529 154.513
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 192 -10.302
Amortizacija 0 0
EBIT 192 -10.302
Rashodi kamata 1.110 156
Dobitak prije poreza -918 -10.458
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -918 -10.458
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 407 400
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 391 400
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 16 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 407 400
Ukupni odlivi gotovine 391 400
Neto priliv (odliv) gotovine 16 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16

Skraćeni finansijski pokazatelji [IZBO-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0002
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0160
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,59%
Prinos na kapital (ROE) -1,25%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 400