Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 19.164.034 19.054.596
Tekuća sredstva 948.084 704.804
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 57.098 3.429
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 20.112.118 19.759.400
Pasiva
Kapital 5.574.504 3.853.747
Osnovni kapital 27.469.922
Rezerve 4.001.324
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 253.990 24.591
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 14.537.614 15.905.653
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 20.112.118 19.759.400
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 576.594 332.046
EBITDA 61.670 -170.380
Amortizacija 0 0
EBIT 61.670 -170.380
Rashodi kamata 72 1.788
Dobitak prije poreza 61.598 -172.168
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 61.598 -172.168
Prosječan broj zaposlenih 23,00 23,00
Prihod po zaposlenom 25.069,30 14.436,78
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 954.116 578.946
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 900.447 602.365
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 53.669 -23.419
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 954.116 578.946
Ukupni odlivi gotovine 900.447 602.365
Neto priliv (odliv) gotovine 53.669 -23.419
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.429 26.848
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 57.098 3.429

Skraćeni finansijski pokazatelji [HPKD-R-A]

P/S 11,0529
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0022
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 103,4615
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2029
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,1432
Tržišna kapitalizacija 6.373.022
Prinos na aktivu (ROA) 0,31%
Prinos na kapital (ROE) 1,31%
Neto marža 10,68%
EBITDA marža 10,70%
Ukupan prihod 780.159