Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HIDR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 1.946.884 2.362.084
Tekuća sredstva 3.066.838 3.154.431
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 22.649 7.541
Aktivna vremenska razgraničenja 125.572 51.464
Gubitak iznad visine kapitala 8.087.865 5.880.152
Poslovna aktiva 13.101.587 11.396.667
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 33.609.549 33.609.549
Rezerve
Revalorizacione rezerve 76.555 76.555
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 11.338 11.338
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 13.090.249 11.385.329
Pasivna vremenska razgraničenja 233.877 145.224
Poslovna pasiva 13.101.587 11.396.667
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 1.271.253 3.609.223
EBITDA -1.311.831 -3.985.902
Amortizacija 221.045 516.820
EBIT -1.532.876 -4.502.722
Rashodi kamata 663.530 43.300
Dobitak prije poreza -2.196.406 -4.546.022
Porezi iz dobitka 0 491.228
Neto dobitak -2.196.406 -5.037.250
Prosječan broj zaposlenih 268,00 311,34
Prihod po zaposlenom 4.743,48 11.592,55
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.673.057 4.173.157
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.297.278 4.819.457
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -624.221 -646.300
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 672.267 608.202
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 32.938
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 639.329 608.202
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 2.345.324 4.781.359
Ukupni odlivi gotovine 2.330.216 4.819.457
Neto priliv (odliv) gotovine 15.108 -38.098
Gotovina na početku obračunskog perioda 7.541 45.639
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 22.649 7.541

Skraćeni finansijski pokazatelji [HIDR-R-A]

P/S 0,0026
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0654
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0015
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 3.361
Prinos na aktivu (ROA) -17,93%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -172,77%
EBITDA marža -103,19%
Ukupan prihod 3.302.401