Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HEDR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HEDR-R-A 201813.12.2019.7.549.5170,0171  8.1.2020.3.1.2020.31.12.2019.
HEDR-R-A 201415.9.2015.3.430.0170,0078  19.10.2015.12.10.2015.9.10.2015.
HEDR-R-A 201321.8.2014.12.239.4410,0277  20.9.2014.11.9.2014.9.9.2014.
HEDR-R-A 201226.8.2013.6.555.2370,0148  6.10.2013.23.9.2013.19.9.2013.
HEDR-R-A 20109.9.2011.8.775.3900,0199  15.10.2011.30.9.2011.28.9.2011.
HEDR-R-A 200916.7.2010.4.410.7050,0099  1.9.2010.9.8.2010.5.8.2010.
HEDR-R-A 2006 2.066.5120,0047  31.10.2007.30.10.2007.26.10.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 498.997.181 511.215.546
Tekuća sredstva 128.951.594 116.180.067
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 804.392 158.215
Aktivna vremenska razgraničenja 61.655 4.156
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 627.948.775 627.395.613
Pasiva
Kapital 584.838.493 581.213.874
Osnovni kapital 441.955.312 441.955.312
Rezerve 7.134.448 7.134.448
Revalorizacione rezerve 124.583.434 126.402.597
Neraspoređeni dobitak 11.165.299 17.628.120
Rezervisanja 21.950.235 22.151.881
Dugoročne obaveze 15.560.832 15.889.755
Kratkoročne obaveze 5.599.215 8.140.103
Pasivna vremenska razgraničenja 180.421 502.393
Poslovna pasiva 627.948.775 627.395.613
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 38.594.858 23.313.785
EBITDA 17.636.023 1.318.509
Amortizacija 12.144.160 11.750.860
EBIT 5.491.863 -10.432.351
Rashodi kamata 669.860 718.986
Dobitak prije poreza 4.822.003 -11.151.337
Porezi iz dobitka 1.197.382 755.266
Neto dobitak 3.624.621 -11.906.603
Prosječan broj zaposlenih 321,33 306,75
Prihod po zaposlenom 120.109,73 76.002,56
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 61.566.208 26.813.757
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 56.168.171 25.231.712
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 5.398.037 1.582.045
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.373.542 2.237.139
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.947.817 3.158.135
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -574.275 -920.996
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.177.586 5.749.039
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -4.177.586 -5.749.039
Ukupni prilivi gotovine 62.939.750 29.050.896
Ukupni odlivi gotovine 62.293.574 34.138.886
Neto priliv (odliv) gotovine 646.176 -5.087.990
Gotovina na početku obračunskog perioda 158.215 5.254.114
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 1 5
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 7.914
Gotovina na kraju obračunskog perioda 804.392 158.215

Skraćeni finansijski pokazatelji [HEDR-R-A]

P/S 3,1376
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0082
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 33,4092
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3233
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2071
Tržišna kapitalizacija 121.095.755
Prinos na aktivu (ROA) 0,58%
Prinos na kapital (ROE) 0,62%
Neto marža 9,39%
EBITDA marža 45,70%
Ukupan prihod 39.961.970