Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2009 2008
Aktiva
Stalna sredstva 318.192 350.423
Tekuća sredstva 29.292 37.079
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 208 288
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 394.217 390.760
Bilansna aktiva 741.701 778.262
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 741.701 778.262
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 741.701 778.262
Skraćeni bilans uspjeha 2009 2008
Prihod od prodaje 14.104 14.440
EBITDA -3.457 3.820
Amortizacija 0 0
EBIT -3.457 3.820
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -3.457 3.820
Porezi iz dobitka 0 382
Neto dobitak -3.457 3.438
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 14.104,00 14.440,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2009 2008
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [GRNR-R-A]

P/S 6,3721
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0038
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -25,9972
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 89.872
Prinos na aktivu (ROA) -0,45%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -24,51%
EBITDA marža -24,51%
Ukupan prihod 14.104