Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GRDT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
GRDT-R-A 20206.4.2021.179.4070,1651  6.5.2021.6.5.2021.5.5.2021.
GRDT-R-A 20196.6.2020.56.5320,0520  6.7.2020.6.7.2020.3.7.2020.
GRDT-R-A 201030.3.2013.402.5190,3700  23.4.2013.20.4.2013.17.4.2013.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.788.759 1.837.349
Tekuća sredstva 5.837.405 5.515.118
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 90.827 44.014
Aktivna vremenska razgraničenja 464.936 275.013
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 7.626.164 7.352.467
Pasiva
Kapital 1.348.879 1.216.561
Osnovni kapital 1.086.885 1.086.885
Rezerve 73.145 70.169
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 188.849 59.507
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.490.387 833.235
Kratkoročne obaveze 4.786.898 5.302.671
Pasivna vremenska razgraničenja 276.800 159.712
Poslovna pasiva 7.626.164 7.352.467
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 5.079.916 4.178.000
EBITDA 541.818 386.984
Amortizacija 161.159 160.712
EBIT 380.659 226.272
Rashodi kamata 175.523 157.098
Dobitak prije poreza 205.136 69.174
Porezi iz dobitka 16.287 9.667
Neto dobitak 188.849 59.507
Prosječan broj zaposlenih 95,00 97,00
Prihod po zaposlenom 53.472,80 43.072,16
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.066.200 4.002.674
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.529.423 4.185.199
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 536.777 -182.525
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 6.413.408 7.144.008
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 6.903.372 7.130.304
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -489.964 13.704
Ukupni prilivi gotovine 11.479.608 11.146.682
Ukupni odlivi gotovine 11.432.795 11.315.503
Neto priliv (odliv) gotovine 46.813 -168.821
Gotovina na početku obračunskog perioda 44.014 212.835
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 90.827 44.014

Skraćeni finansijski pokazatelji [GRDT-R-A]

P/S 0,0749
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1738
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,0144
Dividenda po akciji 0,1651
Racio plaćanja dividende 0,9500
Dividendna stopa 47,16%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2411
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2820
Tržišna kapitalizacija 380.410
Prinos na aktivu (ROA) 2,52%
Prinos na kapital (ROE) 14,72%
Neto marža 3,72%
EBITDA marža 10,67%
Ukupan prihod 5.142.439