Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 1.696.788 1.742.070
Tekuća sredstva 2.211.544 1.746.951
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.274.758 381.103
Aktivna vremenska razgraničenja 67.351 57.272
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.908.332 3.489.021
Pasiva
Kapital 1.428.766 896.766
Osnovni kapital 2.848.576 2.848.576
Rezerve
Revalorizacione rezerve 217.915 217.915
Neraspoređeni dobitak 532.000 150.461
Rezervisanja 246.866 250.150
Dugoročne obaveze 1.696.500 1.696.500
Kratkoročne obaveze 536.200 645.605
Pasivna vremenska razgraničenja 55.209 45.876
Poslovna pasiva 3.908.332 3.489.021
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 2.552.057 2.354.546
EBITDA 615.964 218.075
Amortizacija 69.705 66.646
EBIT 546.259 151.429
Rashodi kamata 301 968
Dobitak prije poreza 545.958 150.461
Porezi iz dobitka 13.958 0
Neto dobitak 532.000 150.461
Prosječan broj zaposlenih 86,00 86,00
Prihod po zaposlenom 29.675,08 27.378,44
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.861.229 3.427.923
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.942.553 3.116.672
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 918.676 311.251
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 25.021 27.005
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -25.021 -27.005
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 3.861.229 3.427.923
Ukupni odlivi gotovine 2.967.574 3.143.677
Neto priliv (odliv) gotovine 893.655 284.246
Gotovina na početku obračunskog perioda 381.103 96.857
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.274.758 381.103

Skraćeni finansijski pokazatelji [GLSS-R-A]

P/S 0,3572
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1868
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,7134
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5016
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6380
Tržišna kapitalizacija 911.544
Prinos na aktivu (ROA) 14,38%
Prinos na kapital (ROE) 45,75%
Neto marža 20,85%
EBITDA marža 24,14%
Ukupan prihod 3.205.360