Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2010 2009
Aktiva
Stalna sredstva 2.493.151 2.493.151
Tekuća sredstva 1.068.616 1.375.473
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 520.773 328.772
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 3.561.767 3.868.624
Pasiva
Kapital 792.770 963.592
Osnovni kapital 5.604.722 5.604.722
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 523.121 547.582
Kratkoročne obaveze 2.245.876 2.357.450
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 3.561.767 3.868.624
Skraćeni bilans uspjeha 2010 2009
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -170.821 -66.700
Amortizacija 0 0
EBIT -170.821 -66.700
Rashodi kamata 1 9
Dobitak prije poreza -170.822 -66.709
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -170.822 -66.709
Prosječan broj zaposlenih 6,00 6,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2010 2009
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [FSTH-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0339
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0295
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1573
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0064
Tržišna kapitalizacija 5.041
Prinos na aktivu (ROA) -4,60%
Prinos na kapital (ROE) -19,45%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 22.825