Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FSBN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 20.084.443 20.873.527
Tekuća sredstva 4.235.380 4.400.357
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 454.626 574.850
Aktivna vremenska razgraničenja 651.186 651.186
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 24.319.823 25.273.884
Pasiva
Kapital 237.010 1.167.640
Osnovni kapital 28.833.493 28.833.493
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 1.644.303 1.644.303
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 22.438.510 22.461.941
Pasivna vremenska razgraničenja 559.564 561.527
Poslovna pasiva 24.319.823 25.273.884
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -141.544 -71.734
Amortizacija 789.084 789.084
EBIT -930.628 -860.818
Rashodi kamata 5 0
Dobitak prije poreza -930.633 -860.818
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -930.633 -860.818
Prosječan broj zaposlenih 5,00 5,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 34.783 109.167
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 155.007 140.605
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -120.224 -31.438
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 34.783 109.167
Ukupni odlivi gotovine 155.007 140.605
Neto priliv (odliv) gotovine -120.224 -31.438
Gotovina na početku obračunskog perioda 574.850 606.288
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 454.626 574.850

Skraćeni finansijski pokazatelji [FSBN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0323
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0093
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0082
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0365
Tržišna kapitalizacija 8.650
Prinos na aktivu (ROA) -3,75%
Prinos na kapital (ROE) -132,51%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 27.345