Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2007 2006
Aktiva
Stalna sredstva 541.107
Tekuća sredstva 147.219 35.221
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 147.219 12
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 910.419 492.831
Bilansna aktiva 1.057.638 1.069.159
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 659.965 659.965
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.057.638 1.069.159
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.057.638 1.069.159
Skraćeni bilans uspjeha 2007 2006
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -417.588 -344.870
Amortizacija 0 0
EBIT -417.588 -344.870
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -417.588 -344.870
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -417.588 -344.870
Prosječan broj zaposlenih 82,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2007 2006
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 182.048
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 35.251
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 146.797 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 410
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 410 0
Ukupni prilivi gotovine 182.458
Ukupni odlivi gotovine 35.251
Neto priliv (odliv) gotovine 147.207 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 12
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 147.219