Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
EKBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 442.929.120 460.873.561
Tekuća sredstva 45.530.913 86.786.684
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 990.317 825.203
Aktivna vremenska razgraničenja 469.113 494.470
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 488.460.033 547.660.245
Pasiva
Kapital 213.303.426 294.269.685
Osnovni kapital 92.276.623 92.276.623
Rezerve 2.066.924 2.015.510
Revalorizacione rezerve 171.531.284 181.658.067
Neraspoređeni dobitak 9.337.409 18.319.485
Rezervisanja 37.860.355 37.746.464
Dugoročne obaveze 75.165.145 75.580.896
Kratkoročne obaveze 162.131.107 140.063.200
Pasivna vremenska razgraničenja 1.928.924 1.241.701
Poslovna pasiva 488.460.033 547.660.245
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 171.762.840 216.199.877
EBITDA 7.613.353 24.751.156
Amortizacija 21.848.484 21.353.009
EBIT -14.235.131 3.398.147
Rashodi kamata 1.683.924 2.040.339
Dobitak prije poreza -15.919.055 1.357.808
Porezi iz dobitka -119.661 715.131
Neto dobitak -15.799.394 642.677
Prosječan broj zaposlenih 1.659,00 1.897,00
Prihod po zaposlenom 103.533,96 113.969,36
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 213.810.282 284.144.273
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 214.787.075 269.404.946
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -976.793 14.739.327
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.134.510 775.859
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 16.074.524 20.583.989
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -14.940.014 -19.808.130
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 30.263.414 8.322.060
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 14.181.447 3.684.941
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 16.081.967 4.637.119
Ukupni prilivi gotovine 245.208.206 293.242.192
Ukupni odlivi gotovine 245.043.046 293.673.876
Neto priliv (odliv) gotovine 165.160 -431.684
Gotovina na početku obračunskog perioda 825.203 1.256.989
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 2
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 48 102
Gotovina na kraju obračunskog perioda 990.317 825.203

Skraćeni finansijski pokazatelji [EKBL-R-A]

P/S 0,0645
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1712
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,7009
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3116
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0519
Tržišna kapitalizacija 11.073.195
Prinos na aktivu (ROA) -3,05%
Prinos na kapital (ROE) -6,23%
Neto marža -9,20%
EBITDA marža 4,43%
Ukupan prihod 185.121.873