Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
EKBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 467.427.825 464.746.587
Tekuća sredstva 38.336.179 45.530.913
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.567.673 990.317
Aktivna vremenska razgraničenja 290.440 469.113
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 505.764.004 510.277.500
Pasiva
Kapital 236.947.335 236.451.141
Osnovni kapital 92.276.623 92.276.623
Rezerve 2.066.924 2.066.924
Revalorizacione rezerve 178.470.882 190.710.182
Neraspoređeni dobitak 16.704.311 13.306.226
Rezervisanja 38.883.468 39.953.447
Dugoročne obaveze 78.272.660 71.741.804
Kratkoročne obaveze 151.660.541 162.131.108
Pasivna vremenska razgraničenja 1.275.895 1.928.925
Poslovna pasiva 505.764.004 510.277.500
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 134.075.768 171.762.840
EBITDA 28.805.777 7.613.353
Amortizacija 25.735.375 21.848.484
EBIT 3.070.402 -14.235.131
Rashodi kamata 2.085.426 1.683.924
Dobitak prije poreza 984.976 -15.919.055
Porezi iz dobitka 488.782 -119.661
Neto dobitak 496.194 -15.799.394
Prosječan broj zaposlenih 1.315,00 1.659,00
Prihod po zaposlenom 101.958,76 103.533,96
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 178.444.235 213.810.282
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 158.193.794 214.787.075
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 20.250.441 -976.793
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 200.860 1.134.510
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 23.027.597 16.074.524
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -22.826.737 -14.940.014
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 31.640.638 30.263.414
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 26.486.941 14.181.447
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.153.697 16.081.967
Ukupni prilivi gotovine 210.285.733 245.208.206
Ukupni odlivi gotovine 207.708.332 245.043.046
Neto priliv (odliv) gotovine 2.577.401 165.160
Gotovina na početku obračunskog perioda 990.317 825.203
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 2 2
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 47 48
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.567.673 990.317

Skraćeni finansijski pokazatelji [EKBL-R-A]

P/S 0,0523
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0054
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 14,1336
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,5678
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0296
Tržišna kapitalizacija 7.013.023
Prinos na aktivu (ROA) 0,10%
Prinos na kapital (ROE) 0,21%
Neto marža 0,37%
EBITDA marža 21,48%
Ukupan prihod 153.225.210