Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DSTC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.001.789 786.432
Tekuća sredstva 27.338 92.324
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 10.007 88.749
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.029.127 878.756
Pasiva
Kapital 1.020.285 834.525
Osnovni kapital 1.686.146 1.686.146
Rezerve 2.964 2.964
Revalorizacione rezerve 360.087
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.646 2.352
Kratkoročne obaveze 7.196 41.879
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.029.127 878.756
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -67.502 -687.358
Amortizacija 10.600 25.947
EBIT -78.102 -713.305
Rashodi kamata 0 54.147
Dobitak prije poreza -78.102 -767.452
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -78.102 -767.452
Prosječan broj zaposlenih 2,00 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 109.504 496.832
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 188.246 424.377
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -78.742 72.455
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 109.504 496.832
Ukupni odlivi gotovine 188.246 424.377
Neto priliv (odliv) gotovine -78.742 72.455
Gotovina na početku obračunskog perioda 88.749 16.294
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 10.007 88.749

Skraćeni finansijski pokazatelji [DSTC-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0851
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,1757
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1111
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0900
Tržišna kapitalizacija 91.826
Prinos na aktivu (ROA) -8,19%
Prinos na kapital (ROE) -8,42%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 122.913