Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 2.017.096 2.313.296
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 479 479
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 2.017.096 2.313.296
Pasiva
Kapital -4.616.842 -4.447.234
Osnovni kapital 7.442.989 7.442.989
Rezerve 87.582 87.582
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.018.366 4.018.366
Kratkoročne obaveze 2.615.572 2.742.164
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 2.017.096 2.313.296
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -11.445 1.004
Amortizacija 0 0
EBIT -11.445 1.004
Rashodi kamata 158.163 7
Dobitak prije poreza -169.608 997
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -169.608 997
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 404.511 1.699
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 404.511 1.699
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 404.511 1.699
Ukupni odlivi gotovine 404.511 1.699
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 479 479
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 479 479

Skraćeni finansijski pokazatelji [DRTR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0228
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,9495
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,6203
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,1451
Tržišna kapitalizacija 669.869
Prinos na aktivu (ROA) -7,83%
Prinos na kapital (ROE) 3,74%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 132