Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DRIN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 8.561.557 8.929.125
Tekuća sredstva 3.889.848 4.072.418
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 32.168 110.542
Aktivna vremenska razgraničenja 153.678 64.967
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 12.451.405 13.001.543
Pasiva
Kapital 10.857.921 10.820.681
Osnovni kapital 7.427.842 7.427.842
Rezerve 201.981 179.637
Revalorizacione rezerve 3.190.167 3.190.167
Neraspoređeni dobitak 37.931 23.035
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 8.384 19.564
Kratkoročne obaveze 1.585.100 2.161.298
Pasivna vremenska razgraničenja 131.348 55.528
Poslovna pasiva 12.451.405 13.001.543
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 3.856.333 4.898.183
EBITDA 447.171 390.180
Amortizacija 393.121 362.550
EBIT 54.050 27.630
Rashodi kamata 16.119 4.595
Dobitak prije poreza 37.931 23.035
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 37.931 23.035
Prosječan broj zaposlenih 94,00 94,00
Prihod po zaposlenom 41.024,82 52.108,33
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.303.564 5.688.780
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.367.759 5.418.906
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -64.195 269.874
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 604.020
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 604.020
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 15.179 824.864
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -14.179 -824.864
Ukupni prilivi gotovine 3.304.564 6.292.800
Ukupni odlivi gotovine 3.382.938 6.243.770
Neto priliv (odliv) gotovine -78.374 49.030
Gotovina na početku obračunskog perioda 110.542 61.512
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 32.168 110.542

Skraćeni finansijski pokazatelji [DRIN-R-A]

P/S 0,1926
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0051
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 19,5825
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4618
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0684
Tržišna kapitalizacija 742.784
Prinos na aktivu (ROA) 0,30%
Prinos na kapital (ROE) 0,35%
Neto marža 0,98%
EBITDA marža 11,60%
Ukupan prihod 4.305.701