Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2006 2005
Aktiva
Stalna sredstva 4.654.480 4.654.480
Tekuća sredstva 456 154.943
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 456 686
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.654.936 4.809.423
Pasiva
Kapital 3.961.403 4.151.345
Osnovni kapital 4.151.345 4.274.341
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 54.669 54.669
Kratkoročne obaveze 638.864 603.409
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 4.654.936 4.809.423
Skraćeni bilans uspjeha 2006 2005
Prihod od prodaje 0 3.373
EBITDA -189.942 -101.276
Amortizacija 0 18.424
EBIT -189.942 -119.700
Rashodi kamata 0 3.295
Dobitak prije poreza -189.942 -122.995
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -189.942 -122.995
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2006 2005
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda