Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
CSGN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2005 2004
Aktiva
Stalna sredstva 483.882 432.571
Tekuća sredstva 32.219 43.662
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.444 4.585
Aktivna vremenska razgraničenja 58.637 58.637
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 574.738 534.870
Pasiva
Kapital 260.203 321.813
Osnovni kapital 313.010 313.010
Rezerve 4.967 4.967
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.836 3.836
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 146.695 99.625
Kratkoročne obaveze 167.840 113.432
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 574.738 534.870
Skraćeni bilans uspjeha 2005 2004
Prihod od prodaje 117.017 173.416
EBITDA -37.206 22.468
Amortizacija 22.382 13.303
EBIT -59.588 9.165
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza -61.610 1.165
Porezi iz dobitka
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 10,00 10,00
Prihod po zaposlenom 11.701,70 17.341,60
Skraćeni bilans novčanih tokova 2005 2004
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [CSGN-R-A]

P/S 0,0017
Neto dobitak po akciji (EPS)
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8313
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0006
Tržišna kapitalizacija 157
Prinos na aktivu (ROA)
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža -31,80%
Ukupan prihod