Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
CIPC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 2.696.502 2.415.448
Tekuća sredstva 1.658.846 1.490.218
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 61.357 1.795
Aktivna vremenska razgraničenja 91.069 39.602
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.355.348 3.905.666
Pasiva
Kapital 1.548.061 1.609.043
Osnovni kapital 2.231.754 2.231.754
Rezerve 213 213
Revalorizacione rezerve 74.464
Neraspoređeni dobitak 148.726 135.244
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.569.231 1.384.224
Kratkoročne obaveze 1.238.056 912.399
Pasivna vremenska razgraničenja 17.757 13.237
Poslovna pasiva 4.355.348 3.905.666
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 2.503.895 2.485.208
EBITDA 235.237 202.386
Amortizacija 168.672 130.061
EBIT 66.565 72.325
Rashodi kamata 53.083 62.261
Dobitak prije poreza 13.482 10.064
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 13.482 10.064
Prosječan broj zaposlenih 66,00 70,00
Prihod po zaposlenom 37.937,80 35.502,97
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.891.919 2.971.551
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.907.806 3.761.347
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -15.887 -789.796
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.500.000 1.500.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.424.551 719.924
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 75.449 780.076
Ukupni prilivi gotovine 4.391.919 4.471.551
Ukupni odlivi gotovine 4.332.357 4.481.271
Neto priliv (odliv) gotovine 59.562 -9.720
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.795 11.515
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 61.357 1.795

Skraćeni finansijski pokazatelji [CIPC-R-A]

P/S 0,3744
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0060
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 69,5250
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6937
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6055
Tržišna kapitalizacija 937.337
Prinos na aktivu (ROA) 0,33%
Prinos na kapital (ROE) 0,85%
Neto marža 0,54%
EBITDA marža 9,39%
Ukupan prihod 2.720.684