Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BSNT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.533.422 1.540.107
Tekuća sredstva 94.233 101.202
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.880 6.276
Aktivna vremenska razgraničenja 747
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.627.655 1.641.309
Pasiva
Kapital 1.218.025 1.276.292
Osnovni kapital 2.006.040 2.006.040
Rezerve 2.210 2.210
Revalorizacione rezerve 435.584 435.584
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 409.630 365.017
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.627.655 1.641.309
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -9.794 -54.155
Amortizacija 6.685 7.330
EBIT -16.479 -61.485
Rashodi kamata 41.788 40.503
Dobitak prije poreza -58.267 -101.988
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -58.267 -101.988
Prosječan broj zaposlenih 2,00 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 99.774 50.829
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 100.170 114.770
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -396 -63.941
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 25.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 25.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 340.500
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 340.500
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 440.274 75.829
Ukupni odlivi gotovine 440.670 139.770
Neto priliv (odliv) gotovine -396 -63.941
Gotovina na početku obračunskog perioda 6.276 70.217
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.880 6.276

Skraćeni finansijski pokazatelji [BSNT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0290
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -28,6100
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6072
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,3686
Tržišna kapitalizacija 1.667.019
Prinos na aktivu (ROA) -3,56%
Prinos na kapital (ROE) -4,67%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 82.827