Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BSNT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 1.503.225 1.533.422
Tekuća sredstva 69.522 94.233
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 219 5.880
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.572.747 1.627.655
Pasiva
Kapital 1.166.243 1.218.025
Osnovni kapital 2.006.040 2.006.040
Rezerve 2.210 2.210
Revalorizacione rezerve 435.584 435.584
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 406.504 409.630
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.572.747 1.627.655
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 19.531 -9.794
Amortizacija 30.197 6.685
EBIT -10.666 -16.479
Rashodi kamata 41.116 41.788
Dobitak prije poreza -51.782 -58.267
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -51.782 -58.267
Prosječan broj zaposlenih 2,00 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 120.960 99.774
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 126.621 100.170
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -5.661 -396
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 340.500
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 340.500
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 120.960 440.274
Ukupni odlivi gotovine 126.621 440.670
Neto priliv (odliv) gotovine -5.661 -396
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.880 6.276
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 219 5.880

Skraćeni finansijski pokazatelji [BSNT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0258
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -32,1930
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5814
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,4294
Tržišna kapitalizacija 1.667.019
Prinos na aktivu (ROA) -3,24%
Prinos na kapital (ROE) -4,34%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 94.649