Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BOKS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
BOKS-R-A 20188.5.2019.100.0000,0058   8.6.2019.6.6.2019.
BOKS-R-A 20179.5.2018.200.0000,0116   9.6.2018.7.6.2018.
BOKS-R-A 201616.5.2017.200.0000,0116  17.12.2017.16.6.2017.15.6.2017.
BOKS-R-A 201521.5.2016.205.8800,0119  20.12.2016.20.6.2016.17.6.2016.
BOKS-R-A 20141.5.2015.300.0000,0174  31.10.2015.30.5.2015.28.5.2015.
BOKS-R-A 20122.5.2014.300.0000,0174  31.10.2014.30.5.2014.28.5.2014.
BOKS-R-A 201130.4.2012.117.6690,0068  30.9.2012.25.5.2012.23.5.2012.
BOKS-R-A 201030.4.2011.510.3990,0295  31.12.2011.27.5.2011.25.5.2011.
BOKS-R-A 20081.5.2009.360.8340,0209  30.9.2009.29.5.2009.27.5.2009.
BOKS-R-A 2007 485.2030,0280  1.7.2008.30.5.2008.28.5.2008.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 66.856.596 73.052.804
Tekuća sredstva 31.419.198 23.005.924
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 64.379 119.826
Aktivna vremenska razgraničenja 270.669 175.429
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 98.275.794 96.058.728
Pasiva
Kapital 55.674.353 55.774.344
Osnovni kapital 17.287.671 17.287.671
Rezerve 2.402.250 2.402.250
Revalorizacione rezerve 16.006.453 16.300.220
Neraspoređeni dobitak 19.977.979 19.784.203
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 15.373.214 8.902.450
Kratkoročne obaveze 27.228.227 31.381.934
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 98.275.794 96.058.728
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 37.743.072 57.069.528
EBITDA 7.481.482 7.153.144
Amortizacija 6.520.400 5.824.628
EBIT 961.082 1.328.516
Rashodi kamata 875.815 716.840
Dobitak prije poreza 85.267 611.676
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 85.267 611.676
Prosječan broj zaposlenih 459,00 770,00
Prihod po zaposlenom 82.228,92 74.116,27
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 38.148.462 55.225.692
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 39.548.847 58.042.409
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.400.385 -2.816.717
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 499.451 1.861.221
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 499.451 1.861.221
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 15.320.000 8.800.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 14.474.513 7.912.033
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 845.487 887.967
Ukupni prilivi gotovine 53.967.913 65.886.913
Ukupni odlivi gotovine 54.023.360 65.954.442
Neto priliv (odliv) gotovine -55.447 -67.529
Gotovina na početku obračunskog perioda 119.826 187.355
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 64.379 119.826

Skraćeni finansijski pokazatelji [BOKS-R-A]

P/S 0,2061
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0049
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 91,2364
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,2205
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1397
Tržišna kapitalizacija 7.779.452
Prinos na aktivu (ROA) 0,09%
Prinos na kapital (ROE) 0,15%
Neto marža 0,23%
EBITDA marža 19,82%
Ukupan prihod 45.634.191