Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BNEL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 5.118.765 5.233.595
Tekuća sredstva 4.633.548 4.711.520
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16.360 30.941
Aktivna vremenska razgraničenja 4.551 9.760
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 9.752.313 9.945.115
Pasiva
Kapital 5.635.733 6.154.381
Osnovni kapital 6.347.534 6.347.534
Rezerve 89.045 2.192.098
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 56.643 46.590
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 4.059.937 3.744.144
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 9.752.313 9.945.115
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.975.971 3.176.624
EBITDA -390.066 -188.740
Amortizacija 76.695 91.326
EBIT -466.761 -280.066
Rashodi kamata 51.887 80.318
Dobitak prije poreza -518.648 -360.384
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -518.648 -360.384
Prosječan broj zaposlenih 67,00 73,00
Prihod po zaposlenom 29.492,10 43.515,40
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.592.945 3.871.151
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.721.140 3.772.282
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -128.195 98.869
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.280.632 5.098.964
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.167.018 5.189.530
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 113.614 -90.566
Ukupni prilivi gotovine 4.873.577 8.970.115
Ukupni odlivi gotovine 4.888.158 8.961.812
Neto priliv (odliv) gotovine -14.581 8.303
Gotovina na početku obračunskog perioda 30.941 22.638
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16.360 30.941

Skraćeni finansijski pokazatelji [BNEL-R-A]

P/S 0,9637
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0817
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,6716
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8879
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3379
Tržišna kapitalizacija 1.904.260
Prinos na aktivu (ROA) -5,27%
Prinos na kapital (ROE) -8,80%
Neto marža -26,25%
EBITDA marža -19,74%
Ukupan prihod 2.166.318