Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BDLA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 2.542.986 2.624.054
Tekuća sredstva 1.346.801 1.218.917
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 560.235 336.222
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.889.787 3.842.971
Pasiva
Kapital 2.518.265 2.293.681
Osnovni kapital 1.629.246 1.629.246
Rezerve 54.548 11.895
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 834.471 652.540
Rezervisanja 29.031 23.021
Dugoročne obaveze 415.295 646.676
Kratkoročne obaveze 927.196 879.593
Pasivna vremenska razgraničenja 19.199 40.016
Poslovna pasiva 3.889.787 3.842.971
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 2.793.111 2.904.785
EBITDA 520.954 714.679
Amortizacija 242.415 229.296
EBIT 278.539 485.383
Rashodi kamata 7.756 9.843
Dobitak prije poreza 270.783 475.540
Porezi iz dobitka 31.199 49.016
Neto dobitak 239.584 426.524
Prosječan broj zaposlenih 63,00 62,00
Prihod po zaposlenom 44.335,10 46.851,37
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.496.410 3.367.794
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.041.016 3.231.052
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 455.394 136.742
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 231.381 276.637
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -231.381 -276.637
Ukupni prilivi gotovine 3.496.410 3.367.794
Ukupni odlivi gotovine 3.272.397 3.507.689
Neto priliv (odliv) gotovine 224.013 -139.895
Gotovina na početku obračunskog perioda 336.222 476.117
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 560.235 336.222

Skraćeni finansijski pokazatelji [BDLA-R-A]

P/S 0,0875
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1471
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,0200
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5457
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0970
Tržišna kapitalizacija 244.387
Prinos na aktivu (ROA) 6,20%
Prinos na kapital (ROE) 9,96%
Neto marža 8,58%
EBITDA marža 18,65%
Ukupan prihod 2.978.147