Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BDLA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 2.624.054 2.698.630
Tekuća sredstva 1.218.917 1.226.440
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 336.222 476.117
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.842.971 3.925.070
Pasiva
Kapital 2.293.681 1.867.157
Osnovni kapital 1.629.246 1.629.246
Rezerve 11.895
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 652.540 320.662
Rezervisanja 23.021 31.743
Dugoročne obaveze 646.676 875.372
Kratkoročne obaveze 879.593 1.150.798
Pasivna vremenska razgraničenja 354.274 377.115
Poslovna pasiva 3.842.971 3.925.070
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 2.904.785 2.809.617
EBITDA 714.679 579.599
Amortizacija 229.296 204.232
EBIT 485.383 375.367
Rashodi kamata 9.843 16.298
Dobitak prije poreza 475.540 359.069
Porezi iz dobitka 49.016 38.407
Neto dobitak 426.524 320.662
Prosječan broj zaposlenih 63,00 65,00
Prihod po zaposlenom 46.107,70 43.224,88
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.367.794 3.478.359
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.231.052 3.218.462
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 136.742 259.897
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 300.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 276.637 296.722
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -276.637 3.278
Ukupni prilivi gotovine 3.367.794 3.778.359
Ukupni odlivi gotovine 3.507.689 3.515.184
Neto priliv (odliv) gotovine -139.895 263.175
Gotovina na početku obračunskog perioda 476.117 212.942
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 336.222 476.117

Skraćeni finansijski pokazatelji [BDLA-R-A]

P/S 0,0841
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,2618
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,5730
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4078
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1065
Tržišna kapitalizacija 244.387
Prinos na aktivu (ROA) 10,98%
Prinos na kapital (ROE) 20,50%
Neto marža 14,68%
EBITDA marža 24,60%
Ukupan prihod 3.053.612