Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
APVG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 722.809 798.692
Tekuća sredstva 343.190 475.442
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16.061 79.636
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.065.999 1.274.134
Pasiva
Kapital 885.056 1.107.558
Osnovni kapital 1.094.975 1.094.975
Rezerve 545 495
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 12.038 12.088
Rezervisanja 41.867 76.447
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 139.076 90.129
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.065.999 1.274.134
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 766.819 820.524
EBITDA -139.453 78.261
Amortizacija 75.883 77.109
EBIT -215.336 1.152
Rashodi kamata 7.166 0
Dobitak prije poreza -222.502 1.152
Porezi iz dobitka 0 160
Neto dobitak -222.502 992
Prosječan broj zaposlenih 36,00 33,00
Prihod po zaposlenom 21.300,53 24.864,36
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.023.424 969.906
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.086.999 934.547
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -63.575 35.359
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.023.424 969.906
Ukupni odlivi gotovine 1.086.999 934.547
Neto priliv (odliv) gotovine -63.575 35.359
Gotovina na početku obračunskog perioda 79.636 44.277
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16.061 79.636

Skraćeni finansijski pokazatelji [APVG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,2032
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8083
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -19,02%
Prinos na kapital (ROE) -22,33%
Neto marža -29,02%
EBITDA marža -18,19%
Ukupan prihod 816.398