Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 934.295
Tekuća sredstva 320.497 182.533
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7.754 440
Aktivna vremenska razgraničenja 43
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 320.497 1.116.828
Pasiva
Kapital 209.562 588.605
Osnovni kapital 209.562 1.997.735
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 110.935 528.223
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 320.497 1.116.828
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -10.481 0
Amortizacija 0 0
EBIT -10.481 0
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -10.481 0
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -10.481
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 14.876
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.562
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 7.314 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 14.876
Ukupni odlivi gotovine 7.562
Neto priliv (odliv) gotovine 7.314 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 440 440
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 7.754 440