Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
AGKM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2016 2015
Aktiva
Stalna sredstva 2.899.304 3.219.406
Tekuća sredstva 205.443 282.326
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.517 3.389
Aktivna vremenska razgraničenja 35
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.104.747 3.501.732
Pasiva
Kapital 686.854 759.415
Osnovni kapital 14.085.436 14.085.436
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 866.124 866.124
Kratkoročne obaveze 1.551.769 1.876.193
Pasivna vremenska razgraničenja 60.700
Poslovna pasiva 3.104.747 3.501.732
Skraćeni bilans uspjeha 2016 2015
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -42.994 -17.734
Amortizacija 29.467 65.100
EBIT -72.461 -82.834
Rashodi kamata 100 350
Dobitak prije poreza -72.561 -83.184
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -72.561 -83.184
Prosječan broj zaposlenih 8,00 8,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2016 2015
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 218.167 117.115
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 215.039 116.913
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.128 202
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 218.167 117.115
Ukupni odlivi gotovine 215.039 116.913
Neto priliv (odliv) gotovine 3.128 202
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.389 3.187
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 6.517 3.389

Skraćeni finansijski pokazatelji [AGKM-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0052
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -11,6471
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0488
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,2304
Tržišna kapitalizacija 845.126
Prinos na aktivu (ROA) -2,20%
Prinos na kapital (ROE) -10,03%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 306.714