Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 893 1.175
Tekuća sredstva 9.234 42.357
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.084 1.243
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 445.102 440.213
Poslovna aktiva 455.229 483.745
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 4.787.522 4.787.522
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 455.229 483.745
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 455.229 483.745
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -4.413 -1.484.449
Amortizacija 282 16.301
EBIT -4.695 -1.500.750
Rashodi kamata 194 53
Dobitak prije poreza -4.889 -1.500.803
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -4.889 -1.500.803
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 32.964 5.211
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 33.123 5.417
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -159 -206
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 32.964 5.211
Ukupni odlivi gotovine 33.123 5.417
Neto priliv (odliv) gotovine -159 -206
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.243 1.449
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.084 1.243