Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Veterinarska stanica a.d. Prijedor [VSPD-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -49,65%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -31,42%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -35,22%
Operativna marža -84,13%
Marža prije poreza -87,67%
Neto marža -87,78%
EBITDA marža -76,67%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 17.233
Free Cashflow -34
EBIT -60.509
EBITDA -52.847
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 25.634
Vrijednost preduzeća (EV) 106.624
Neto dug 80.990
EV / Tržišna kapitalizacija 4,1595
Ukupne obaveze/ EV 0,7640
Neto dug / EV 0,7596
EV / EBIT -1,7621
EV / EBITDA -2,0176
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -236,05%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,2798
Prihodi od prodaje po akciji 0,1345
P/S 0,3719
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0331
Racio tekuće likvidnosti 0,0624
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 43.268
Sredstva / Kapital 1,8892
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,3579
Prihodi od prodaje / Zalihe 21,1799
Prihodi od prodaje / Potraživanja 4,7553
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,9025
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1787
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,8892
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,4707