Finansijski pokazatelji za 2019. godinu

Saničani a.d. Prijedor - u stečaju [SNCN-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -4,79%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -3,65%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -4,63%
Operativna marža -4.469,68%
Marža prije poreza -4.709,52%
Neto marža -245,49%
EBITDA marža -199,26%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,0007
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0000
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0000
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 8.566
Free Cashflow 123
EBIT -405.746
EBITDA -341.360
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 4.990.634
Vrijednost preduzeća (EV) 7.940.797
Neto dug 2.950.163
EV / Tržišna kapitalizacija 1,5911
Ukupne obaveze/ EV 0,3715
Neto dug / EV 0,3715
EV / EBIT -19,5709
EV / EBITDA -23,2622
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -8,43%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,5823
Prihodi od prodaje po akciji 0,0144
P/S 29,1317
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,4981
Racio tekuće likvidnosti 0,8404
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 576.063
Sredstva / Kapital 1,3442
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 0,0083
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0148
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,1570
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,1249
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,3639
Pokrivenost kamata -27,9436
Altman Z-Skor 0,9082
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7213
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,3442
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,2561