Finansijski pokazatelji za 2012. godinu

Sava VP a.d. Gradiška - u stečaju [SAVA-R-B]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -9,73%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -8,00%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -9,71%
Operativna marža -61,77%
Marža prije poreza -80,69%
Neto marža -76,75%
EBITDA marža -58,37%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 20.471
Free Cashflow 1.474.163
EBIT -1.000.133
EBITDA -812.495
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 1.118
Vrijednost preduzeća (EV) 1.636.353
Neto dug 1.635.235
EV / Tržišna kapitalizacija 1.463,3692
Ukupne obaveze/ EV 1,0964
Neto dug / EV 0,9993
EV / EBIT -1,6361
EV / EBITDA -2,0140
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -95.549,10%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0001
Prihodi od prodaje po akciji 0,1245
P/S 0,0008
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,6420
Racio tekuće likvidnosti 0,9152
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 179.813
Sredstva / Kapital 1,1720
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,1042
Prihodi od prodaje / Zalihe 1,0809
Prihodi od prodaje / Potraživanja 1,7063
Prihodi od prodaje / Radni kapital -10,9888
Pokrivenost kamata -12,9871
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9330
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0289
Ukupne obaveze / Kapital 0,1720
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,1467