Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Rotas a.d. Banja Luka [ROTS-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,05%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,02%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 0,02%
Operativna marža 1,96%
Marža prije poreza 0,47%
Neto marža 0,07%
EBITDA marža 9,68%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 21.524
Free Cashflow -12.476
EBIT 7.461
EBITDA 39.575
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija
Vrijednost preduzeća (EV)
Neto dug 853.468
EV / Tržišna kapitalizacija
Ukupne obaveze/ EV
Neto dug / EV
EV / EBIT
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,4107
Racio tekuće likvidnosti 0,5773
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 73.543
Sredstva / Kapital 2,5858
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,2939
Prihodi od prodaje / Zalihe 8,5461
Prihodi od prodaje / Potraživanja 6,1487
Prihodi od prodaje / Radni kapital -3,7078
Pokrivenost kamata -0,4784
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 1,1029
Ukupne obaveze / Kapital 1,5858
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,6133