Finansijski pokazatelji za 2016. godinu

Mašinski servis UPP a.d. Nova Topola [MSRV-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -8,22%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -3,84%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -4,13%
Operativna marža
Marža prije poreza
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 0
Free Cashflow 0
EBIT -79.408
EBITDA -20.895
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 296.011
Vrijednost preduzeća (EV) 1.409.686
Neto dug 1.113.675
EV / Tržišna kapitalizacija 4,7623
Ukupne obaveze/ EV 0,7901
Neto dug / EV 0,7900
EV / EBIT -17,7524
EV / EBITDA -67,4652
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -26,83%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,3194
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,0685
Racio tekuće likvidnosti 0,1351
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 680.183
Sredstva / Kapital 2,2020
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0031
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0378
Ukupne obaveze / Kapital 1,2020
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,5459