Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Mrkonjičanka a.d. Mrkonjić Grad [MRKO-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 29,30%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,69%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 1,27%
Operativna marža 27,10%
Marža prije poreza 27,10%
Neto marža
EBITDA marža
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih
Free Cashflow 0
EBIT 484
EBITDA 850
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 38.960
Vrijednost preduzeća (EV) 107.577
Neto dug 68.617
EV / Tržišna kapitalizacija 2,7612
Ukupne obaveze/ EV 0,6379
Neto dug / EV 0,6378
EV / EBIT 222,2655
EV / EBITDA 126,5606
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0014
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 80,4948
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 1,24%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 20,8340
Prihodi od prodaje po akciji 0,0000
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 1,0615
Racio tekuće likvidnosti 1,9708
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih
Sredstva / Kapital 37,6979
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0000
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0000
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0000
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,0000
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor 0,6705
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0055
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 27,8561
Ukupne obaveze / Kapital 36,6979
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,9735