Finansijski pokazatelji za 2011. godinu

Hidraulik a.d. Kneževo - u stečaju [HDRU-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE)
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -8,27%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -15,63%
Operativna marža -8.702,51%
Marža prije poreza -8.702,51%
Neto marža -16.571,49%
EBITDA marža -10.153,82%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 73
Free Cashflow 0
EBIT -145.332
EBITDA -89.049
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 156.280
Vrijednost preduzeća (EV) 1.908.728
Neto dug 1.752.448
EV / Tržišna kapitalizacija 12,2135
Ukupne obaveze/ EV 0,9184
Neto dug / EV 0,9181
EV / EBIT -13,1336
EV / EBITDA -21,4346
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade -92,99%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,0006
P/S 178,1982
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,3059
Racio tekuće likvidnosti 0,4655
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 146.088
Sredstva / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0005
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,0031
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,0017
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,0009
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Kapital
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 1,0000