Finansijski pokazatelji za 2020. godinu

Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić [DEST-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 2,35%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 2,13%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 3,46%
Operativna marža -10,19%
Marža prije poreza 4,16%
Neto marža 4,07%
EBITDA marža 11,77%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,0496
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0284
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,4409
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 50.921
Free Cashflow -1.911.444
EBIT 674.123
EBITDA 1.870.653
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 4.670.026
Vrijednost preduzeća (EV) 4.757.985
Neto dug 87.959
EV / Tržišna kapitalizacija 1,0188
Ukupne obaveze/ EV 0,3760
Neto dug / EV 0,0185
EV / EBIT 7,0580
EV / EBITDA 2,5435
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0321
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 7,2300
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 13,83%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,1681
Prihodi od prodaje po akciji 0,7893
P/S 0,2939
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 2,6010
Racio tekuće likvidnosti 6,6283
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 94.771
Sredstva / Kapital 1,0644
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 131,5673
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,5250
Prihodi od prodaje / Zalihe 2,5240
Prihodi od prodaje / Potraživanja 7,0208
Prihodi od prodaje / Radni kapital 1,8030
Pokrivenost kamata -68.729,0417
Altman Z-Skor 2,4486
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3800
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0080
Ukupne obaveze / Kapital 0,0644
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0605