Finansijski pokazatelji za 2020. godinu

15. april a.d. Višegrad [APVG-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) -22,33%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) -19,02%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) -29,25%
Operativna marža -26,38%
Marža prije poreza -27,25%
Neto marža -29,02%
EBITDA marža -18,19%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 21.301
Free Cashflow 0
EBIT -215.336
EBITDA -139.453
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija
Vrijednost preduzeća (EV)
Neto dug 164.882
EV / Tržišna kapitalizacija
Ukupne obaveze/ EV
Neto dug / EV
EV / EBIT
EV / EBITDA
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) n/a
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) n/a
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B)
Prihodi od prodaje po akciji 0,7003
P/S
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 2,0748
Racio tekuće likvidnosti 2,4676
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 29.611
Sredstva / Kapital 1,2044
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,6554
Prihodi od prodaje / Zalihe 14,3258
Prihodi od prodaje / Potraživanja 2,4918
Prihodi od prodaje / Radni kapital 3,7568
Pokrivenost kamata -31,0497
Altman Z-Skor n/a
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8083
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0473
Ukupne obaveze / Kapital 0,2044
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,1697