Osiguranje Aura a.d. Banja Luka saziva 44. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Osiguranje Aura a.d. Banja Luka

Broj: 02-133-22-5/22
Datum: 04.02.2022. god.

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima, čl. 50. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 214. sjednici održanoj 04.02.2022. godine donio je:

ODLUKU O SAZIVU
XLIV VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati u sjedištu društva dana 25.02.2022.
sa početkom u 10,00 časova

Član 1.
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

I Prethodni postupak:
1. Izbor Predsjednika Skupštine Akcionara;
2. Izbor Komisije za glasanje;
3. Izbor Zapisničara;
4. Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;
6. Usvajanje dnevnog reda.

II Redovni postupak:
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLIII sjednice Skupštine Akcionarskog Društva;
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju aktuara;
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2022. godinu;
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju plana investicione politike za 2022. godinu;
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora;
6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora;
7. Tekuća pitanja.

Član 2.
Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istima.
Član 3.
Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.

Član 4.
Na samoj skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.

Član 5.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 15.02.2022. godine.
Član 6.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 7.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Član 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Napomena:
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web strani Društva www.auraosiguranje.com


Dostaviti:
-akcionarima
-članovima UO
-direktoru
-AZORS
-CRHOV
-a/a

 

Predsjednik Upravnog odbora
________________________

Radenko Vujić

 


Prilog:
AURO_IZDR_vanredna SA.pdf   631 KB - Latinica

Prečice: AURO