Niskogradnja d.o.o. Laktaši - Javni poziv za upis i uplatu druge emisije obveznica

Izvor:  Monet Broker

NISKOGRADNJA d.o.o. Laktaši
Karađorđeva 63, Laktaši


Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17 i 63/21) Niskogradnja d.o.o. Laktaši (u daljem tekstu: „Emitent") objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU
DRUGE EMISIJE DUGOROČNIH KORPORATIVNIH OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi druge emisije obveznica Emitenta.
Obveznice iz druge emisije emituju se na osnovu Odluke o drugoj emisiji dugoročnih korporativnih obveznica javnom ponudom broj 6567/2021, koju je donio osnivač u svojstvu Skupštine Emitenta, dana 20.12.2021. godine. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-31-771-2-21g./22 od 04.01.2022. godine, odobren je Jedinstveni prospekt za drugu emisiju obveznica pod sljedećim uslovima:
• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije: Drugom emisijom emituje se 4.200 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 4.200.000,00 KM.
• Dospijeće, visina kamate: Dospijeće emisije je 90 (devedeset) mjeseci od dana upisa emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 4,20% na godišnjem nivou.
• Način i rokovi isplate glavnice i kamate: Dospijeće emisije je 90 (devedeset) mjeseci od dana upisa emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 4,2% na godišnjem nivou. U prvih 12 mjeseci isplaćivaće se samo kamata (tzv.„Grace period"), dok će se u sljedećih 78 mjeseci isplaćivati glavnica i pripadajući dio kamate u jednakim anuitetima, u roku od 10 (deset) dana od dana dospijeća anuiteta. Plaćanje će se vršiti posredstvom platnog agenta. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu platnog agenta iznosi 10 (deset) dana od dana dospijeća, odnosno od dana izvršenog obračuna dospjelog anuiteta od strane platnog agenta. Platni agent vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri (3) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu od strane Emitenta. Ukoliko je dan isplate anuiteta iz obveznica neradni dan, isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana. Radni dan je dan koji je utvrđen kao radni dan poslovnih banaka koje obavlјaju poslove platnog prometa u Republici Srpskoj i BiH.
• Obezbjeđenje obaveza iz druge emisije obveznica: U cilju obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz druge emisije Emitent će izdati 90 mjenica i mjenično ovlašćenje koje će predati platnom agentu druge emisije obveznica Emitenta. Platni agent druge emisije obveznica Emitenta je Nova banka a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII 37a, 78 000 Banja Luka.
Pored mjenica u svrhu obezbjeđenja dospjelih obaveza Emitenta po osnovu emitovanih obveznica iz druge emisije upisaće se hipoteka prvog reda na:
Nekretnini - Poslovno-proizvodni pogon sa namjenom ciglarske proizvodnje, što u naravi čini poslovnu zgradu u privredi, poslovni pogon u privredi i elektroenergetski objekat, ukupne površine 7.680 m², spratnosti Po+P i dio P+1, koji se nalaze na parceli K.Č. broj 188, K.Č. broj 205, K.Č. broj 210, K.Č. broj 211, K.Č. broj 212 upisane u Posjedovni list broj 481 i Zemljišno knjižni uložak broj 1. Klakar Gornji, opština Brod. Procijenjena vrijednost nekretnine od strane sudskog vještaka građevinske struke Malić (Ljubo) Milja iznosi 14.229.740,00 KM. Upis hipoteke (založnog prava) na nekretnini izvršiće se odmah nakon postupka emisije
• Prava i ograničenja prava vlasnika: Pravo na povrat glavnice, pravo na naplatu pripadajuće kamate i pravo na proglašenje prijevremenog dospijeća emisije.
• Prijevremeno dospijeće obveznica: U slučaju nepoštovanja uslova emisije, Emitent prihvata da vlasnici obveznica imaju pravo da proglase drugu emisiju obveznica prijevremeno dospjelom i zahtijevaju isplatu cjelokupnog preostalog iznosa glavnice uz pripadajuću kamatu. U slučaju nepoštovanja uslova emisije vlasnici obveznica imaju pravo da obavijeste Emitenta i Platnog agenta da je druga emsija obveznica zbog nepoštovanja uslova emisije prijevremeno dospjela. Platni agent će u roku od 2 (dva) radna dana od prijema obavještenja o prijevremenom dospijeću emisije izvršiti obračun duga (preostali iznos glavnice i ostvarena kamata zaključno sa danom dospijeća) i isti dostaviti Emitentu. Emitent se obavezuje da u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema obračuna od strane Platnog agenta, izvrši uplatu cjelokupnog duga, odnosno preostali iznos glavnice uz ostvarenu kamatu zaključno sa danom dospijeća. Danom dospijeća obaveza iz druge emisije smatraće se dan na koji je Platni agent primio obavještenje od strane vlasnika obveznica. Vlasnici obveznica imaju pravo proglasiti prijevremeno dospijeće emisije u slučaju da:
1. Emitent ne omogući upis založnog prava/hipoteke prvog reda na nekretninama navedenim u članu II podtački 16 Odluke o drugoj emisiji obveznica u roku od 60 dana od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti i ne dostavi dokaz o izvršenom upisu iste, ili
2. Dugovanja Emitenta prema vlasnicima obveznica, po osnovu isplate anuiteta iz druge emisije iznose 125.000,00 KM i više, 15 (petnaest) dana u kontinuitetu.
Emitent je saglasan da u navedenim okolnostima, vlasnici obveznica imaju pravo da proglase prijevremeno dospijeće emisije i to na način da, vlasnici najmanje 50% emitovanih obveznica obavjeste Platnog agenta i Emitenta da su prekršeni uslovi emisije po bar jednom od dva navedena osnova, te da se prijemom obavještenja emisija smatra dospijelom.
• Pravo preče kupovine obveznica: Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine.
• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu. Emitent zadržava i pravo na završetak postupka upisa i uplate obveznica ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i uplaćena prije isteka roka utvrđenog za njihov upis i uplatu.
• Prodajna cijena: Prodajna cijena iznosi 1.000 KM po jednoj obveznici. Metod trgovanja je kontinuirana javna ponuda, u skladu sa pravilima Banjalučke berze. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.
• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 13.01.2022. godine. Upis i uplata obveznica traju 60 dana, zaključno sa 14.03.2022. godine.
• Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlašćenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlašćenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica kupci vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga, ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa cijenom naznačenom na nalogu za upis na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica br. 555-090-00553261-54, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilna marka (KM).
• Jedinstveni prospekt za javnu ponudu obveznica iz druge emisije i njihovo uvrštenje na slobodno tržište Banjalučke berze besplatno je dostupan u prostorijama Emitenta i Agenta emisije, te na Internet stranicama Emitenta (www.niskogradnja.ba), Banjalučke berze: www.blberza.com, Agenta emisije (www.monetbroker.com) i platnog agenta (www.novabanka.com).
• Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ukoliko, u roku od 60 dana predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno minimalno 60% obveznica ponuđenih Jedinstvenim prospektom.
• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Ljubomir Ćubić, direktor Emitenta.


Više informacija o drugoj emisiji obveznica Emitenta se može dobiti kod agenta emisije „Monet Broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, ili na telefon 051/345-600.

Niskogradnja d.o.o. Laktaši,
zastupana po „Monet Broker" a.d. Banja Luka.

 

 


Prilog:
Druga emisija.zip   18,0 MB - Latinica

Prečice: NISG