Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina saziva 8. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

NADZORNI ODBOR
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl. gl. RS", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl. RS", broj 75/04 i 78/11), člana 62. a u vezi sa članom 33. Statuta A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj SA-1739-4/11 od 25. avgusta 2011. godine, Nadzorni odbor na 6. (šestoj) redovnoj sjednici održanoj 30. decembra 2021. godine donio je

ODLUKU
O SAZIVANJU 8. (OSME) VANREDNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELJINA


I
SAZIVA SE 8. (osma) vanredna sjednica Skupštine akcionara A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 25. januar 2022. godine sa početkom u 12,00 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama Upravne zgrade Društva (velika sala) u ulici Hajduk Stanka broj 20 u Bijeljini.
Ukoliko se iz opravdanih razloga 8. (osma) vanredna sjednica ne održi u terminu iz podtačke 1. ovog tačke, ponovljena sjednica će se održati 26. 01. 2022. godine sa početkom u 12,00 časova.

II
Za 8. (osmu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara i to:
1.1. Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara (Komisija za glasanje);
1.2. Zapisničara;
1.3. Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara - Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. vanredne sjednice Skupštine akcionara A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o kreditnom zaduženju A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina;
5. Tekuća pitanja;

III
ZADUŽUJE SE Uprava Društva da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti A.D. Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja 8. (osme) vanredne sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 15. januar 2022. godine u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08:00 - 12:00 časova u poslovnim prostorijama Društva (Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, kancelarija broj 27) počev od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.
Ova Odluka se bez prekida objavljuje na službenoj internet stranici banjalučke berze i internet stranici
Društva, oglasnoj tabli Društva i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.


PREDSJEDNIK

mr Škorić MiroslavPrečice: VKBJ