Komercijalna banka a.d. Banja Luka saziva 17. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Komercijalna Banka AD Banja Luka
Ulica Jevrejska br. 69 Banja Luka
Nadzorni odbor

Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS (Sl. glasnik RS broj 04/17, 19/18 i 54/19), člana 20. Statuta Komercijalne Banke AD Banja Luka, Nadzorni odbor Banke dana 28.12.2021. godine

SAZIVA

17. (sedamnaestu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka, koja će se održati dana 24.01.2022. godine (ponedjeljak) u 11,00 časova u prostorijama Komercijalne Banke AD Banja Luka, Ulica Jevrejska br. 69 Banja Luka.
Za sjednicu skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka predlaže se sljedeći

Dnevni red

1. Izbor predsjednika Skupštine Banke
2. Imenovanje
• Komisije za glasanje
• Akcionara koji ovjeravaju zapisnik
• Zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa 16. (vanredne) sjednice skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje Statuta Banke
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni naziva Banke
6. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Banke
7. Razmatranje i davanje saglasnosti na Politiku naknada zaposlenih u Banci

Napomena:
Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini imaju akcionari koji se na listi akcionara kod Centralnog registra HOV Republike Srpske nalaze deseti dan prije datuma održavanja sjednice Skupštine odnosno akcionari koji se na listi akcionara kod Centralnog registra HOV Republike Srpske nalaze dana 14.01.2022. godine.
Saziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Banke i internet stranici berze, kao i u prostorijama Banke u Banjoj Luci u ul. Jevrejska broj 69. u terminu od 8-16 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.

 

Predsjednik Nadzornog odbora
mr Bojan Kekić

 Prečice: KMCB