Rotas a.d. Banja Luka saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Rotas a.d. Banja Luka

„ROTAS" a.d.
Banja Luka
Braće Pišteljića 4

Broj: 504/21
Dana: 23.11.2021.

Na osnovu člana 56. Statuta „Rotas" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 23.11.2021. godine donio je

ODLUKU
o sazivanju XVIII redovne godišnje sjednice
Skupštine akcionara „Rotas" a.d. Banja Luka

I

Saziva se XVIII redovna godišnja Skupština akcionara „ROTAS" a.d Banja Luka za 27.12.2021.godine (ponedeljak) u 12:00 časova u prostorijama Društva u Ulici Braće Pšteljića 6.

II

Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tjela Skupštine:
- predsjednik Skupštine
- komisija za glasanje
- zapisničara
- 2 ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2020 godinu.
3. Razmatranje i usvajanja Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020 godine.
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu.

III

Prijedlozi odluke Skupštine čine sastavni dio ove Odluke

IV

U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati istog dana 27.12.2021, sa početkom u 13:00 časova, i na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

V

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara imaju akcionari i njihovi opunomoćnici na osnovu izvještaja iz Centarlnog registra hartija od vrednosti.

VI

Poziv za sjednicu Skupštinu akcionara: dostaviće se pismenim putem lično, a odluka o sazivanju Skupštine akcionara neće se javno oglašavati jer se radi o jednom akcionaru.
Odluka o sazivu XVIII redovne Skupštine akcionara biće na web stranici Banjalučke berze i na oglasnoj tabli u sjedištu Društva

VII

Sve informacije i materijale predložene dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u sjedištu Društva svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 časova.

VIII

O izvršenju ove Odluke starat će se generalni Direktor Društva.

IX

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
ĆUBIĆ LJUBOMIR

 

 

 

 

 Prečice: ROTS