Tesla d.d. Brčko saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"TESLA" DD BRČKO
Broj: 181
Datum: 25.11.2021. godine

Na osnovu člana 224 stav 2. Zakona o preduzećima Brčko Distrikta BiH i člana 23. i 24 Statuta "TESLA" DD BRČKO direktor Društva objavljuje

OBAVJESTENJE
O SAZIVANJU SKUPŠTINE "TESLA" DD BRČKO

Skupština dioničara "TESLA" DD BRČKO održaće se dana 28.12.2021. godine (utorak) sa početkom u 14,00 sati u prostorijama preduzeća, Brčko, ul. Braće Ćuskića 13.
Za sjednicu se predlaže slijedeći

Dnevni red

1. Izbor predsjedavajućeg skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i verifikacione komisije,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine.
3. Izvještaj o poslovanju društva za 2020. godinu
4. Revizorski izvještaj o poslovanju društva za 2020. godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka,
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2021. godinu

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno pred-ložiti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine uz obrazloženje takvog prijedloga. Pravo učešća u radu i odlučivanju na skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji mora imati punomoć potpisanu od strane dioničara i ovjerenu kod nadležnih organa.
Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića zaokruživanjem na glasačkom listiću "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke.
Za sve informacije u vezi sa održavanjem skupštine dio-ničara mogu se obratiti na tel. 049/217-301.
Materijal za sjednicu skupštine možete razgledati u sje-dištu preduzeća, a dopunska obrazloženja iznijeće se na skupštini.


Uprava

 

 Prečice: TSL9