Put GP a.d. Istočno Sarajevo saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

GP „PUT" AD ISTOČNO SARAJEVO
Slavka Leovca br. 1
UO: 2039/21
Dana, 24.11.2021.god.

Na osnovu člana 59. Tačka 3. Statuta GP»PUT» AD Istočno Sarajevo i člana 8. Poslovnika o radu Skupštine akcionara GP „PUT" AD Istočno Sarajevo; Upravni odbor

SAZIVA

Devetnaestu (XIX) redovnu sjednicu Skupštine akcionara GP „PUT" AD Istočno Sarajevo koja će se održati 27.12 .2021. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva GP „PUT" a.d. Istočno Sarajevo u ulici Slavka Leovca br. 1, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje Skupština i imenovanje radnih tijela skupštine:
• Imenovanje predsjednika Skupštine;
• Imenovanje zapisničara;
• Imenovanje ovjerivača zapisnika;
• Imenovanje Komisije za glasanje;
• Utvrđivanje kvoruma za održavanje Skupštine i za odlučivanje na Skupštini;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara Društva;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu:
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2020. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva za 2021, 2022. i 2023. godinu;
9. Razno.

Pozivaju se akcionari da prisustvuju godišnjoj Skupštini akcionara Društva u zakazano vrijeme. Pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine mogu ostvariti svi akcionari i to lično ili preko punomoćnika ili putem pisanog izjašnjavanja, ako su, prema izvještaju Centralnog registra HoV ad Banja Luka, vlasnici akcija Društva na deseti dan prije održavanja sjednice, odnosno na dan 17.12.2021. godine.
Punomoćnici su dužni predati Komisiji za glasanje originalnu punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini, ovjerenu od strane nadležnog organa, a zakonski zastupnici akcionara (pravno lice) su dužni predočiti aktuelni izvod ili rješenje iz sudskog registra kao dokaz ovlašćenja za zastupanje tog akcionara.
U slučaju da se godišnja Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan 30.12.2021. godine, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, sa početkom u 12,00 časova.
Ponovljena skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa. Materijali sa dnevnim redom su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Istočnom Sarajevu , u ulici Slavka Leovca broj 1, svakog radnog dana (ponedeljak-petak), u vremenu od 7,00 do 15,00 časova, počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva pa do održavanja Skupštine. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj: 057/316-625.


Predsjednik
Upravnog odbora

 Prečice: PTSA