Rafinerija ulja a.d. Modriča saziva 7. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Rafinerija ulja a.d. Modriča

„Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča
Broj: UO-40-02-01/21
Datum: 12.11.2021. godine

Na osnovu člana 268. stav 1., člana 272. i člana 304. stav. 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), te člana 27.1. tačka 14. Statuta „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča, Upravni odbor „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča na sjednici održanoj dana 12.11.2021. godine donio je Odluku broj: UO-40-02/21, te se na osnovu iste objavljuje:

OGLAS
o sazivanju VII vanredne Skupštine akcionara
„Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča

I

VII vanredna Skupština akcionara „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča (dalje u tekstu: Društvo) će se održati 29.11.2021. godine sa početkom u 14.30 časova u prostorijama Društva u ulici Vojvode Stepe Stepanovića broj 49, Modriča, RS, BiH.

II

Za VII vanrednu Skupštinu akcionara Društva, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: UO-40-02/21, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1) Izbor predsjednika Skupštine akcionara, imenovanje zapisničara, dva akcionara, koja ovjeravaju zapisnik, te komisije za glasanje;
2) Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa XXII redovne godišnje Skupštine akcionara Društva
3) Razrješenje i izbor članova Upravnog odbora Društva.

III

U slučaju da se VII vanredna Skupština akcionara Društva ne održi zbog nedostatka kvoruma u smislu člana 283. stav 2. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, Skupština akcionara će se održati 03.12.2021. godine u 14.30 časova, na istom mjestu sa istim Dnevnim redom.

IV

VII vanredna Skupštine akcionara se saziva na zahtjev Upravnog odbora Društva zbog razrješenja članova Upravnog odbora Društva radi isteka petogodišnjeg mandata i izbora novih članova Upravnog odbora Društva.


V

Pravo učešća u radu Skupštine akcionara i pravo odlučivanja na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 19.11.2021. godine.

VI

Materijali po predloženom dnevnom redu su dostupni na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Modriči, ulica Vojvode Stepe Stepanovića broj 49 i mogu se pregledati svakim radnim danom počev od dana objavljivanja Oglasa do održavanja Skupštine akcionara, od 10 do 14 časova u prostorijama Društva.

VII

Oglas o sazivanju VII vanredne Skupštine akcionara Društva objavljuje se na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva (www.modricaoil.com), te u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".

 

Predsjednik Upravnog odbora
A.J. Getinger

 

 Prečice: RFUM