Nestro Petrol a.d. Banja Luka saziva 7. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Nestro petrol a.d. Banja Luka

„NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka
Broj: UO-54-02-01/21
Datum: 12.11.2021. godine

Na osnovu člana 268. stav 1., člana 272 i člana 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), te člana 27.1. tačka 14. Statuta „NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka, Upravni odbor „NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka na sjednici održanoj dana 12.11.2021. godine donio je Odluku broj: UO-54-02/21, te se na osnovu iste objavljuje

OGLAS
o sazivanju VII vanredne Skupštine akcionara
„NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka

I

VII vanredna Skupština akcionara „NESTRO PETROL" a.d. Banja Luka (dalje u tekstu: Društvo) će se održati 29.11.2021. godine sa početkom u 08.30 časova u prostorijama Društva u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 83A, Banjaluka, RS, Bih.

II

Za VII vanrednu Skupštinu akcionara Društva, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: UO-54-02/21, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1) Izbor predsjednika Skupštine akcionara, imenovanje zapisničara, dva akcionara, koja ovjeravaju zapisnik, te komisije za glasanje;
2) Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa XXVII redovne godišnje Skupštine akcionara Društva
3) Razrješenje i izbor članova Upravnog odbora Društva.

III

U slučaju da se VII vanredna Skupština akcionara Društva ne održi zbog nedostatka kvoruma u smislu člana 283. stav 2. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, Skupština akcionara će se održati 03.12.2021. godine u 08.30 časova, na istom mjestu sa istim Dnevnim redom.

IV

VII vanredna Skupštine akcionara se saziva na zahtjev Upravnog odbora Društva zbog razrješenja članova Upravnog odbora Društva radi isteka petogodišnjeg mandata i izbora novih članova Upravnog odbora Društva.

V

Pravo učešća u radu Skupštine akcionara i pravo odlučivanja na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 19.11.2021. godine.

VI

Materijali po predloženom dnevnom redu su dostupni na uvid svim akcionarima u poslovnim prostorijama Društva u Banjoj Luci, ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj 83A i mogu se pregledati svakim radnim danom počev od dana objavljivanja Oglasa do održavanja Skupštine akcionara, od 10 do 14 časova.

VII

Oglas o sazivanju VII vanredne Skupštine akcionara Društva objavljuje se na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva (www.nestropetrol.com), te u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".


Predsjednik Upravnog odbora
A.J. Getinger

 

 

 Prečice: PTRL