Krajina osiguranje a.d. Banja Luka - Javni poziv za upis i uplatu 3. emisije akcija

Izvor:  Advantis broker

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik RS, 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17 i 63/21), emitent „KRAJINA OSIGURANJE" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Emitent), objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU TREĆE EMISIJE REDOVNIH (OBIČNIH) AKCIJA
EMITENTA „KRAJINA OSIGURANJE" A.D. BANJA LUKA JAVNOM PONUDOM

Emitent upućuje javni poziv svim zainteresovanim domaćim i stranim investitorima, pravnim i fizičkim licima za upis i uplatu treće emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom, pod uslovima utvrđenim Odlukom Skupštine akcionara o trećoj emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom, broj: 02-1114/21 od 10.09.2021. godine, Odlukom Upravnog odbora broj: 02-2468/21 od 27.10.2021. godine o dopuni Odluke skupštine akcionara o trećoj emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom broj: 02-1114/21 od 10.09.2021. godine i Jedinstvenim prospektom treće emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta emitovanih javnom ponudom.

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-31-595-5/21 od 04.11.2021. godine odobren je Jedinstveni prospekt treće emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom.

Rješenjem Agencije za osiguranje Republike Srpske broj: 05-517-5-2/21 od 28.10.2021. godine data je saglasnost na treću emisiju redovnih (običnih) akcija.

Trećom emisijom redovnih (običnih) akcija Emitent emituje 7.000.000 redovnih (običnih) akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 КM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 7.000.000,00 КM. Upis i uplata redovnih (običnih) akcija emitovanih trećom emisijom počinje 16.11.2021. godine.

Upis i uplata akcija će trajati 45 dana.

Postojeći akcionari - vlasnici redovnih (običnih) akcija, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka, odnosno na dan 30.09.2021. godine, imaju pravo preče kupovine akcija iz treće emisije akcija, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijama sa pravom glasa. Rok za korištenje prava preče kupovine je 15 dana od dana početka upisa i uplate, odnosno zaključno sa 30.11.2021. godine. Pravo preče kupovine ostvaruje se potpisivanjem izjave o upisu akcija treće emisije (upisnica) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu. Upis se može vršiti lično ili preko punomoćnika za fizičko, odnosno zakonskog zastupnika za pravno lice uz prilaganje punomoći, odnosno ovlaštenja i stavljanja na uvid identifikacionog dokumenta. Upis akcija po osnovu korištenja prava preče kupovine vršiće se u sjedištu Emitenta, u Banjaluci, u ulici braće Pantića broj 2, svakim radnim danom u periodu od 8 do 16 časova.

Uplata akcija prilikom korištenja prava preče kupovine se vrši direktno na poseban privremeni račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine emitovanih akcija, otvoren kod Komercijalna banka a.d. Banja Luka, sa sjedištem u ul. Jevrejska 69, Banja Luka, broj računa 571-010-00003003-76. Sredstvo plaćanja je novac, kovertibilne marke (KM).

Nakon isteka roka za korištenje prava preče kupovine akcija od 15 dana, preostali iznos emisije biće predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Berza). Početak upisa i uplata akcija javnom ponudom na Berzi je 01.12.2021. godine i traje 30 dana, zaključno sa 30.12.2021. godine. Upis i uplata preostalih akcija, vršiće se kod ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika.

Prodajna cijena akcija iz treće emisije akcija, za akcionare koji koriste pravo preče kupovine, se utvrđuje u iznosu od 0,42 KM po jednoj akciji. Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na Berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 0,42 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Uplate za kupovinu preostalog broja akcija investitori vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis akcija. Po realizaciji kupovnog naloga ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih akcija pomnoženih sa cijenom realizacije na poseban privremeni račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine emitovanih akcija, otvoren kod Komercijalna banka a.d. Banja Luka, sa sjedištem u ul. Jevrejska 69, Banja Luka, broj računa 571-010-00003003-76. Sredstvo plaćanja je novac, kovertibilne marke (KM).

Treća emisija akcija smatraće se uspješnom ako u roku od 45 dana, predviđenom za upis i uplatu akcija, bude upisano i uplaćeno 60% od ukupnog broja ponuđenih akcija.

Emitent zadržava pravo na prekid upisa i uplate akcija prije isteka roka predviđenog za upis i uplatu, pod uslovom da se upišu i uplate sve ponuđene akcije.

Emitent zadržava pravo na odustajanje od ponude akcija i prije isteka utvrđenog roka za njihov upis i uplatu.

Akcionari, fizička ili pravna lica, koja u javnoj ponudi namjeravaju da neposredno ili posredno, steknu ili sa postojećim akcijama prethodnih emisija, mogu steći preko 10%, 20%, 33% ili 50% osnovnog kapitala ili glasačkih prava Društva, prethodno su dužni u pisanom obliku prijaviti namjeru sticanja istih i pribaviti saglasnost od Agencije za osiguranje Republike Srpske u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 17/05, 01/06 - ispravka, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19).
Jedinstveni prospekt treće emisije akcija je besplatno dostupan u prostorijama emitenta, agenta emisije, te na Internet stranicama Berze: www.blberza.com , emitenta: https://krajinaosiguranje.ba/ i agenta emisije: https://advantisbroker.com/ .

Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije je direktor Emitenta, Slavko Topić.

Više informacija o trećoj emisiji redovnih (običnih) akcija, emitenta „KRAJINA OSIGURANJE" a.d. Banja Luka, moguće je dobiti u sjedištu Emitenta u ulici braće Pantića broj 2, 78000 Banja Luka ili na telefon: 051/228-820 ili kod agenta emisije „Advantis Broker" a.d. Banja Luka, Krajiških brigada 113, 78000 Banja Luka, ili na telefon 051/233-710.

 

„KRAJINA OSIGURANJE" a.d. Banja Luka Zastupano po „Advantis broker" a.d. Banja Luka

 


Prilog:
Prečice: KROS